dissabte, 24 de setembre del 2016

El projecte de Llei de Canvi Climàtic de CatalunyaBenvolgudes lectores,
Degut a la meva participació en les compareixences que s'estan duent a terme al Parlament sobre el projecte de Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, us faré en aquest post cinc cèntims del contingut d'aquest projecte de llei, que no pretén ser de cap manera exhaustiu. Per a aquelles que en vulguin més informació poden accedir al projecte de llei aquí. En un altre post analitzaré el projecte de llei des d'una perspectiva energètica i ecosistèmica.

El projecte de llei presenta un preàmbul i un articulat en set capítols que en concreten el marc conceptual.

El preàmbul consta de quatre parts que justifiquen i documenten la necessitat de la llei. Bàsicament aquestes tres parts son:
 1. Explicació seguint l'IPCC (de les sigles en anglès Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic) de la connexió entre l'increment d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i el canvi climàtic, unes de les conseqüències més importants i mesurables del qual és l'augment de la temperatura mitjana de la Terra des dels nivells de referència pre-industrials.
 2. Exposició de les iniciatives a nivell global i Europeu en front de la reducció d'emissions de GEH. Pel que fa les iniciatives Europees, el període de referència que pren la proposta de llei arriba al 2020. En aquest termini cal que les emissions de GEH es redueixin un 20% respecte l'any de referència (1990), s'incrementin un 20% l'ús d'energies renovables en el consum brut d'energia final i es redueixi un 20% el consum d'energia primària degut a l'augment de l'eficiència. Això és coneix com l'objectiu 20-20-20. Es parla del mercat internacional d'emissions i de que l'objectiu 20-20-20, és només un pas cap a l'objectiu més ambiciós al 2050 de reducció d'emissions al voltant del 80-95% respecte als valors del 1990.
 3. Reconeixement per part de la comunitat internacional (Nacions Unides) de la importància dels esforços a nivell regional (per sota dels estats) en l'èxit futur de les polítiques d'adaptació i mitigació del canvi climàtic i, per tant, la necessitat d'endegar una iniciativa a nivell del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya que vagi en la direcció en que apunten les polítiques i tractats internacionals i per tant, no delegar aquest paper únicament a la capacitat legislativa de l'estat, emmarcant, això sí aquesta legislació a les competències de l'estatut d'autonomia català.
 4. Justificació de la necessitat de la llei per consolidar i donar coherència a la trajectòria legislativa de Catalunya amb els diferents plans energètics i de mitigació del Canvi Climàtic (Pla marc del Canvi Climàtic del 2008, el PECACC 2012-2020 i l'ESCACC, aprovat el 2013) per una banda. Per altra banda, la necessitat de consolidar la contribució de Catalunya com a entitat 'sub-nacional' en els esforços per fer front al Canvi Climàtic, ja que s'estima que el 80% de les contribucions a nivell global són a aquest nivell.
 5. S'exposen les cinc finalitats de la llei: 1) reducció de GEH i impactes del Canvi Climàtic a Catalunya, 2) reforçar les diverses estratègies anteriors en adaptació i mitigació, 3) promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació i de totes les administracions públiques catalanes a més de la participació ciutadana, dels agents socials i econòmics, 4) esdevenir un país avançat en la recerca i aplicació de noves tecnologies i 5) Fomentar la projecció catalana a l'exterior en aquest àmbit tant pel que fa a iniciatives de cooperació com en els debats en fòrums internacionals. Finalment es resumeixen els set capítols (amb un total de cinquanta articles), les vuit disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries i onze disposicions finals del projecte de llei.


(font: Projeccions de la NOAA: temperatura (2071-2099))Tot seguit, us faig un breu resum de cadascun dels set capítols de la llei.


 1. Objecte. El capítol preliminar determina l’objecte de la Llei, en detalla les responsabilitats, concreta l’àmbit d’aplicació i estableix les definicions a les quals fan referència les disposicions de la Llei.
 2. Mitigació. El capítol primer es dedica a les polítiques de mitigació en dos aspectes. El primer aspecte és sobre reducció d'emissions dins un model català de desenvolupament sostenible. El segon aspecte és la creació d'un inventari d'emissions a l'atmosfera segons la llei 34/2007 i com a complement de la xarxa de vigilància de contaminants atmosfèrics actualment en funcionament.
 3. Adaptació. El capítol segon aborda els objectius d'adaptació. Recull de requisits per l'assoliment dels objectius dels diferents sectors de manera coordinada en el nou marc regulador. També es reforça el paper del Servei Meteorològic de Catalunya.
 4. Integració. En el capítol tercer es recullen disposicions en relació amb el sector agrícola i ramader, de l’aigua, de la biodiversitat, dels boscos i la gestió forestal, del sector energètic, de la indústria, els serveis i el comerç, de les infraestructures, dels residus, de la salut, del transport i la mobilitat, del turisme, de les universitats i la recerca, així com de l’urbanisme i l'habitatge.
 5. Estructura administrativa. En el capítol quart es delimiten les responsabilitats del departament de Territori i Sostenibilitat, Es reforça el paper de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i, en el marc del foment de la participació ciutadana en matèria de Canvi Climàtic, es regula el Consell Català del Clima com a òrgan de participació d'organitzacions i institucions. A més s'estableixen criteris exemplificadors sobre l'administració pública i sobre la simplificació i racionalització administratives.
 6. Fiscalitat. En el capítol cinquè s'introdueixen mesures econòmiques per fomentar la producció i el consum més net, amb menys impacte ambiental i menys malbaratament de recursos ambientals escassos.
 7. Instruments. Finalment, en el capítol sisè es delimita la Creació del Fons Climàtic, que preveu nodrir-se de la transferència de recursos territorials provinents del Fons del Carboni per a una Economia Sostenible. Aquest darrer fons fou creat pel govern de l'estat pel Reial decret 1494/2011, de 24 d’octubre, el qual regula tant el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible com el règim del comerç de drets d’emissió. A més es fa referència als programes voluntaris de foment per donar suport a la participació d'empreses, administracions i altres institucions en projectes de reducció de GEH. Finalment, es refereix a la promoció, innovació i desenvolupament del coneixement creant una plataforma digital i col·laborant amb els centres de recerca.
Finalment la llei, tenint en compte la urgència de legislar sobre aquesta qüestió, en una disposició final aborda l’accés a determinats recursos bàsics, i estableix com una nova prioritat social la lluita contra la pobresa energètica, especialment en aquells col·lectius més exposats a la pobresa i exclusió social. 

Veiem que aquesta és una proposta de llei que intenta aportar al marc legislatiu autonòmic una visió ambiental que va més enllà de planificacions anteriors, elevant la lluita, mitigació i adaptació al Canvi Climàtic a rang de llei i en aquest sentit, més que una llei més, pretén ser la llei de política ambiental Catalana. Així doncs cal fer una anàlisi acurada dels avantatges i mancances d'aquesta proposició de llei en el següent post.
Salutacions,
SZD 

2 comentaris:

Ramon ha dit...

Fantàstic. A veure si podem fer un cens de xemeneies amb informació sobre combustible usat i potència instal·lada. Seria un gran què

David Pi ha dit...

Jo per si de cas ja m'he fet un aljub per recollir aigua de pluja.